2007-11-28 - Podziękowanie od p. burmistrza.

2007-11-28 o godz. 12.00 w "Gajówce" w Zbrudzewie, odbyło się spotkanie burmistrza p. Adama Lewandowskiego i towarzyszących mu urzędników z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących swe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Spotkanie to było formą podziękowania za wspólne realizowane w 2007 roku przedsięwziecia. Było krótkie podsumowanie przedstawione przez p. burmistrza oraz krótkie naświetlenie problemów przedstawione przez pracowników Urzędu Miejskiego.
Nasz Klub reprezentowali: prezes Włodzimierz Bobrowski oraz wice-prezes Kazimierz Ślazinski